^กลับไปด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียด(รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว)

การรายงานตัว

สถานที่ วันที่/เวลา หลักฐานที่ใช้ 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 8 ธันวาคม 2561
9.00 - 12.00 น.

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสำเร็จการศึกษา) 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
5. ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (รายละเอียดอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว)

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150