^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 วัน รายละเอียด
6 กุมภาพันธ์ - 9 กรกฎาคม 2562 รับสมัคร
13 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา
21 กรกฎาคม 2562 รายงานตัวเป็นนักศึกษา
3 สิงหาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4 สิงหาคม 2562 วันเปิดเรียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook