^กลับไปด้านบน

ปฏิทินการดำเนินการทวนสอบและประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

 รายละเอียด (pdf)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
27 มี.ค. 2562 อบรมโดยวิทยากร ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
28 - 29 มี.ค. 2562 คณะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ และประเมินผลการทวนสอบ
1 - 19 เม.ย. 2562 สาขาวิชาดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561
26 - 30 เม.ย. 2562 สาขาวิชาจัดส่งรายงานผลการทวนสอบฯ ภาคการศึกษา 1/2561 ให้กับคณะต้นสังกัด
20 เม.ย. - 10 พ.ค. 2562 สาขาวิชาดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561
13 - 17 พ.ค. 2562 สาขาวิชาจัดส่งรายงานผลการทวนสอบฯ ภาคการศึกษา 2/2561 ให้กับคณะต้นสังกัด
20 - 24 พ.ค. 2562 คณะจัดส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
27 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 คณะดำเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
17 - 14 มิ.ย. 2562 คณะรวบรวมผลการตรวจประเมินหลักสูตรส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
24 - 28 มิ.ย. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปภาพรวมผลการทวนสอบฯ และผลการประเมินหลักสูตร
ก.ค. 2562 เสนอผลการทวนสอบฯ และผลการประเมินกลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook