กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 (17 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63)

รายละเอียด