^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 11 มกราคม - 12 กรกฎาคม 2563

 วัน รายละเอียด
 11 มกราคม - 12 กรกฎาคม 2563 รับสมัคร
 15 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา 
19 กรกฎาคม 2563  รายงานตัวเป็นนักศึกษา 
26 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมระบบสารสนเทศนักศึกษา
1 สิงหาคม 2563 วันเปิดเรียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook