^กลับไปด้านบน

กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 - 30 มิถุนายน 2563)

 

รายละเอียด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook