^กลับไปด้านบน

แจ้งจบการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต (1 - 30 กันยายน 2563)

ประกาศ แจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต)
คำร้องแจ้งจบการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook