กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2563 (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 - 4

รายละเอียด