กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563