JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 17 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Sakchai Chaohongsa

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ใบสม้ครเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ

วัน รายละเอียด
10 ธันวาคม 2559 - 7 กรกฎาคม 2560

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เวลา 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ได้ที่
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

15 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่เว็บไซต์ academic.mcru.ac.th
22 - 23 กรกฎาคม 2560

รายงานตัวเป็นนักศึกษา โดยมีหลักฐานและค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. ค่ารายงานตัว 1,300 บาท
 5. ค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษา 1,500 บาท
 6. ค่าห้องปรับอากาศ 500 บาท
 7. ค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   และนิเทศศาสตร์ 9,000 บาท
  • การจัดการทั่วไป รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
   และการพัฒนาชุมชน 7,000 บาท
30 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5 สิงหาคม 2560 วันเปิดเรียน
ฮิต: 7933