^กลับไปด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ)

รายละเอียด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook