^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 21
     เดิม วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
     เปลี่ยนเป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.

 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook