^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 วัน รายละเอียด
3 - 30 พฤศจิกายน 2561 รับสมัคร
4 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา
8 ธันวาคม 2561
(เวลา 9.00 - 12.00 น.)
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150