^กลับไปด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

วันรายงานตัว อาทิตย์ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง
หลักฐานที่ใช้รายงานตัว

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (เพื่อความรวดเร็วในวันรายงานตัว ให้ดาวน์โหลดเอกสารนี้ เพื่อกรอกข้อมูลก่อนวันรายงานตัว)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มารายงานตัว) 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มารายงานตัว) 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
7. ค่าใช้จ่ายในใบรายงานตัว (ดูที่ตารางรายขื่อ)

การติดต่อ 0-3272-0536-43 ต่อ 1090-3 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเลือกสาขาวิชาที่เข้าสัมภาษณ์

รายชื่อตัวสำรองรวม (ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในสาขาวิชาที่เข้าสัมภาษณ์ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่)

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัีดการ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook