^กลับไปด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

วันที่สัมภาษณ์ ศุกร์ 19 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) 
สถานที่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา สัมภาษณ์ที่ โรงยิมพลศึกษา
เอกสารที่ต้องนำมา 1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือบัตรประจำตัวประชาชน
(ใช้ในกรณีกรรมการสัมภาษณ์ขอดูเอกสาร)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ผู้สมัครทุนอัญมณีฯ หลังจากสัมภาษณ์ของสาขาวิชาในช่วงเช้าแล้ว ให้เข้าสัมภาษณ์ทุนฯ ในเวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
เอกสารที่ใช้ประกอบ ประเภท
1. เรียนดี
ใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา
2. ความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรม
อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
3. ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ชุดกีฬาของโรงเรียนและอุปกรณ์กีฬา (ถ้ามี)
การติดต่อ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-3 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเลือกสาขาวิชาที่สมัคร

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัีดการ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook