ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

 ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ที่ link ด้านล่าง

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) รอบที่ 3
        วันที่สัมภาษณ์ พุธ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
        สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา หลักสูตรอื่นๆ รอบที่ 3
        วันที่รายงานตัว บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2562
        สถานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง