^กลับไปด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (รายงานตัว 22 ธ.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.)

รายละเอียด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook