^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2563

  • เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล และข้อมุลที่ต้องการแก้ไขไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งข้อความไปที่ facebook.com/acdmmcru

ระบบรับสมัครออนไลน์
(เริ่ม 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2563)


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook