^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร


ระบบรับสมัครออนไลน์
(17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563)


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook