^กลับไปด้านบน

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ระดับปริญญาตรี

 1. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 (การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา)
 2. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 (สาธารณสุขศาสตร์ การบัญชี)
 3. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สาขาวิชาการประถมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2551 - 1/2555
 4. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2558 จำนวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ (พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 5. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ดนตรีศึกษา)
 6. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 สาขาวิชามวยไทยศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 - -2558
 7. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลหลักสูตรเพื่อขอรับรองอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปี พ.ศ. 2547)
 8. การพัฒนารับทราบและให้ความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรสาะารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) * ตารางบัญชีรายชื่อ หน้า 11

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู)
 2. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2551
 3. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2552 - 1/2556
 4. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) เฉพาะปีการศึกษา 2557