^กลับไปด้านบน

การรับรองหลักสูตร

คุณวุฒิ สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/วิชาเอก สถานภาพหลักสูตร ส.ก.อ. รับทราบ ก.ค.ศ. รับรอง
เลขที่หนังสือ วันที่รับรอง
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)
ภาษาไทย ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 25 ธ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 31 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/576 17 ส.ค. 2559
ภาษาอังกฤษ ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 7 พ.ย. 2550 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 1 ก.ย. 2554 ศธ 0206.6/296 10 เม.ย. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 13 มิ.ย. 2559 ศธ 0206.6/743 21 ต.ค. 2559
ภาษาจีน ใหม่ พ.ศ. 2557 (5 ปี) 20 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/244 15 มี.ค. 2559
ดนตรีศึกษา ใหม่ พ.ศ. 2554 (5 ปี) 26 ธ.ค. 2554 ศธ 0206.6/517 7 มิ.ย. 2555
สังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 8 ก.พ. 2555 ศธ 0206.6/786 31 ก.ค. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 5 ส.ค. 2559 ศธ 0206.6/58 23 ม.ค. 2560
ศิลปศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 27 มิ.ย. 2554 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) 2 ก.ย. 2559 ศธ 0206.6/123 21 ก.พ. 2560
คณิตศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554  ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 29 ก.พ. 2559 ศธ 0206.6/544 29 ก.ค. 2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 19 ธ.ค. 2554  ศธ 0206.6/597 19 ส.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 17 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/577 17 ส.ค. 2559
ฟิสิกส์ ใหม่ พ.ศ. 2556 (5 ปี) 31 มี.ค. 2557 ศธ 0206.6/77 23 ม.ค. 2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 25 ก.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 30 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/338 13 พ.ค. 2559
ชีววิทยา ใหม่ พ.ศ. 2555 (5 ปี) 29 พ.ค. 2556 ศธ 0206.6/1901 23 พ.ค. 2557
เทคโนโลยีการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
การศึกษา
ใหม่ พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 2 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/577 17 ส.ค. 2559
การศึกษาปฐมวัย ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 24 พ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 16 มิ.ย. 2554 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 1 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/246 16 มี.ค. 2559
การประถมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2551 (5 ปี) 8 ก.ค. 2551 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (5 ปี) 5 มี.ค. 2556 ศธ 0206.6/1796 21 พ.ค. 2557
พลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 20 ก.ค. 2554 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 12 ต.ค. 2559 ศธ 0206.6/154 28 ก.พ. 2560
มวยไทยศึกษา ใหม่ พ.ศ. 2554 (5 ปี) 17 ก.พ. 2555 ศธ 0206.6/786 31 ก.ค. 2555
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 13 มิ.ย. 2559 ศธ 0206.6/743 21 ต.ค. 2559
ศิลปกรรม ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
วิทยาศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
วิทยาศาสตรรบัณฑิต
(วท.บ.)
เทคโนโลยีการผลิต ใหม่ พ.ศ. 2549 9 มิ.ย. 2551 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต  ปรับปรุง พ.ศ. 2554 20 ส.ค. 2555 ศธ 0206.6/751 24 ก.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 14 ม.ค. 2559 ศธ 0206.6/437 14 มิ.ย. 2559
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2549 7 พ.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
เทคโนโลยีก่อสร้าง ปรับปรุง พ.ศ. 2549 14 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
เทคโนโลยีโยธา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 10 ม.ค. 2555 ศธ 0206.6/517 7 มิ.ย. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 14 ม.ค. 2559 ศธ 0206.6/437 14 มิ.ย. 2559
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 23 ก.ย. 2558 ศธ 0206.6/168 23 ก.พ. 2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 7 พ.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 13 ธ.ค. 2554 ศธ 0206.6/402 17 พ.ค. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 13 มิ.ย. 2559 ศธ 0206.6/743 21 ต.ค. 2559
เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 16 ก.พ. 2552 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 31 ก.ค. 2555 ศธ 0206.6/469 3 พ.ค. 2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 30 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/338 13 พ.ค. 2559
สัตวศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2555 10 ก.ค. 2556 ศธ 0206.6/1968 27 พ.ค. 2557
สาธารณสุขชุมชน ใหม่ พ.ศ. 2554 14 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/296 10 เม.ย. 2555
เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ชีววิทยาประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543 (หลังอนุปริญญา) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/289 31 มี.ค. 2560
พ.ศ. 2547 (หลังอนุปริญญา) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/289 31 มี.ค. 2560
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง พ.ศ. 2550 14 ธ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 10 ส.ค. 2555  ศธ 0206.6/422 3 พ.ค. 2556 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 5 เม.ย. 2559 ศธ 0206.6/594 19 ส.ค. 2559
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2549 14 ธ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
การท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2554  10 ส.ค. 2555 ศธ 0206.6/422 3 พ.ค. 2556
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ. 2558 1 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/545 29 ก.ค. 2559
ภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ. 2549 21 ส.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  4 ก.ค. 2555 ศธ 0206.6/469 3 พ.ค. 2556
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 2 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/577 17 ส.ค. 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ใหม่ พ.ศ. 2551 19 ม.ค. 2552 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใหม่ พ.ศ. 2550 5 ก.ย. 2551 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 24 พ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 24 พ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ศิลปะการดนตรี ปรับปรุง พ.ศ. 2549 24 พ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)
การจัดการทั่วไป พ.ศ. 2547 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/280 31 มี.ค. 2560
พ.ศ. 2547 (หลังอนุปริญญา) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/280 31 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 20 มี.ค. 2549 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 17 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/577 17 ส.ค. 2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549

20 มี.ค. 2549

ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
การบัญชี ปรับปรุง พ.ศ. 2549 23 ก.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
การตลาด ปรับปรุง พ.ศ. 2549 20 มี.ค. 2549 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 10 ส.ค. 2555 ศธ 0206.6/422 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 28 เม.ย. 2559 ศธ 0206.6/589 19 ส.ค. 2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 25 ก.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
การบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2547 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/280 31 มี.ค. 2560
บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.)
การบัญชี ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 ก.ย. 2554 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 13 มิ.ย. 2559 ศธ 0206.6/743 21 ต.ค. 2559
นิติศาสตรบัณฑิต
(น.บ.)
นิติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 11 เม.ย. 2550 ศธ. 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 4 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/269 30 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 16 พ.ค. 2559 ศธ 0206.6/742 21 ต.ค. 2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 23 เม.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 16 พ.ย. 2555 ศธ 0206.6/737 20 ต.ค. 2559
การปกครองท้องถิ่น ใหม่ พ.ศ. 2550 24 พ.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(พท.บ.)
การแพทย์แผนไทย ใหม่ พ.ศ. 2551 8 ธ.ค. 2552 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 ต.ค. 2556 ศธ 0206.6/269 30 มี.ค. 2560
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นศ.บ.)
นิเทศศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2554 19 ม.ค. 2555 ศธ 0206.6/517 7 มิ.ย. 2555
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2548 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/737 20 ต.ค. 2559
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ใหม่ พ.ศ. 2549 7 ม.ค. 2554 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  5 มี.ค. 2556 ศธ 0206.6/1796 21 พ.ค. 2557
หลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2548  18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 16 พ.ย. 2555 ศธ 0206.6/742 20 ต.ค. 2559
การบริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2551 25 พ.ค. 2552 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  29 มี.ค. 2556 ศธ 0206.6/737 20 ต.ค. 2559
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2552 17 มี.ค. 2553 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  22 ม.ค. 2556 ศธ 0206.6/2428 3 ก.ย. 2557
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2554  7 ส.ค. 2556 ศธ 0206.6/1289 24 มี.ค. 2557
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2548 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2548 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  9 ต.ค. 2557 ศธ 0206.6/463 27 มี.ค. 2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง พ.ศ. 2550 3 มิ.ย. 2552 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต)
วิชาชีพครู ปรับปรุง พ.ศ. 2550 27 พ.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 12 ม.ค. 2553 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 19 พ.ย. 2558 ศธ 0206.6/350 18 พ.ค. 2559
การบริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2549 25 ก.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556