การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ระดับปริญญาตรี

  1. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สาขาวิชาการประถมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2551 - 1/2555
  2. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2558 จำนวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ (พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  3. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ดนตรีศึกษา)
  4. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 สาขาวิชามวยไทยศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 - -2558
  5. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลหลักสูตรเพื่อขอรับรองอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปี พ.ศ. 2547)
  6. การพัฒนารับทราบและให้ความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรสาะารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) * ตารางบัญชีรายชื่อ หน้า 11

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

  1. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2551
  2. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2552 - 1/2556
  3. ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) เฉพาะปีการศึกษา 2557