^กลับไปด้านบน

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง รายงานข้อมูล ITA
1 ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไทย/English

590577.jpg

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง
1 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไทย/English
2 อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริหารทั่วไป) ไทย/English
3 อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ   รองผู้อำนวยการสำนัก (งานหลักสูตรและแผนการเรียน) ไทย/English
4 อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการการศึกษาและและวิชาการ)   ไทย/English
5 อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนัก (งานประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ไทย/English
6 นางสาวธาราพร ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ไทย/English

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง
1 อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไทย/English

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง
1 อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริหารทั่วไป) ไทย/English
2 อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ   รองผู้อำนวยการสำนัก (งานหลักสูตรและแผนการเรียน ไทย/English
3 อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการการศึกษาและและวิชาการ)   ไทย/English
4 อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนัก (งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ไทย/English
5 นางสาวธาราพร ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ไทย/English

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง
1 อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไทย