^กลับไปด้านบน

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คำรับรอง
1 อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริหารทั่วไป) ไทย/English
2 อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ   รองผู้อำนวยการสำนัก (งานหลักสูตรและแผนการเรียน ไทย/English
3 อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการการศึกษาและและวิชาการ)   ไทย/English
4 อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนัก (งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ไทย/English
5 นางสาวธาราพร ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ไทย/English

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150