ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
70150
โทรศัพท์:
0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4