^กลับไปด้านบน

ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ให้การบริการงานวิชาการกับนักศึกษา อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน ดังนี้

พ.ศ. 2497 แผนกทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2513 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อจากแผนกทะเบียนและวัดผล เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2527 สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากฝ่ายทะเบียนและวัดผล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2538 สำนักส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 
พ.ศ. 2541 สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 6 ฝ่าย คือ 
 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 4. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 5. ฝ่ายหอสมุด
 6. ฝ่ายเอกสารตำรา
 
พ.ศ. 2542 สำนักส่งเสริมวิชาการาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่บริหารงานสำนัก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

พ.ศ. 2549 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งสำนักงานผู้อำนวยการมีการแบ่งเป็นหน่วยงานเป็นกลุ่ม 4 กลุ่มงาน คือ
 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานทะเบียนและวัดผล
 3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 4. งานบัณฑิตศึกษา
 
พ.ศ. 2552 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการมีการแบ่งหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
 1. 1.งานบริหารงานทั่วไป
 2. 2.งานทะเบียนและวัดผล
 3. 3.งานหลักสูตรและแผนการเรียน

พ.ศ. 2555 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานทะเบียนและวัดผล
 3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 
ทำเนียบผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2534 - 2538 อาจารย์วิสูตร รอดเชื้อ  
ปี พ.ศ. 2538 - 2542 อาจารย์มานพ อภิญญา  
ปี พ.ศ. 2542 - 2546 อาจารย์นิยม ทองอุดม 
ปี พ.ศ. 2546 - 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา เหล่าสมบูรณ์  
ปี พ.ศ. 2548 - 7 เม.ย. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา รัตนวิไล  
8 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook