^กลับไปด้านบน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ...

ปรัชญา (Philosophy)
บริการดี เทคโนโลยีเด่น เน้นมาตรฐานวิชาการ
Good Service, Better Technology, Focus on Academic Matter


วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายมีประสิทธิภาพ
To become the academic service office by using a variety of effective information technology within 2021.


พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Develop the administrative system of the Office of Academic Support and Registration)
  2. สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Support the academic matter of the university in keeping with Thai Qualifications Framework for higher Education)

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook