^กลับไปด้านบน

การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19

เอกสารการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อเรื่อง  หน่วยงาน วันที่ เลขที่
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อว. 4 มิ.ย. 64 อว 02042/ว 6111
การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อว. 4 มิ.ย. 64 อว 02042/ว 6030