^กลับไปด้านบน

งานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่

  1. งานสารบัญ ธุรการ
  2. งานนโยบายและแผน
  3. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
  4. งานการเงิน
  5. งานบุคลากร
  6. งานเลขานุการและการประชุม
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา/การปฏิบัติงานตามคำรับรอง ก.พ.ร.
  8. งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook