^กลับไปด้านบน

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

หน้าที่

  1. งานรับสมัครและบริการนักศึกษา
  2. งานจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา
  3. งานรับรายงานตัวนักศึกษา
  4. งานทะเบียนประวัตินักศึกษาและตรวจสอบวุฒิ
  5. งานลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชา
  6. งานติดตามและประมวลผลการเรียน
  7. งานบันทึกผลการเรียนและเทียบโอนรายวิชา
  8. งานรายงานผลการสำเร็จการศึกษา
  9. งานบริการคำร้องและหนังสือรับรอง
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook