^กลับไปด้านบน

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

หน้าที่

 1. งานแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 2. งานตารางสอน และตารางสอบ
 3. งานพิจารณาการเปิดหมู่เรียน/เรียนข้ามศูนย์/เรียนร่วม
 4. งานประสานงานการใช้ห้องเรียนและห้องสอบ
 5. งานเทียบโอนรายวิชา(ภาคพิเศษ)
 6. งานประสานงานการรับรองหลักสูตร
 7. งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
 8. งานภาระงานสอนไม่ถึง 15 คาบ
 9. งานการพิจารณาจ้างอาจารย์ผู้สอน
 10. งานบริการนักศึกษา
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook