^กลับไปด้านบน

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน้าที่

  1. งานเทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ)
  2. งานบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  3. งานทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
  4. งานบริการนักศึกษา
  5. งานค่าสอนเกินภาระงาน
  6. งานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook