คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปรียบเทียบ 2 ปี (ปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
การบริหารหน่วยงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • รายงานการประชุม/คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ครั้งที่ 1/2564 (บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน