คู่มือเกี่ยวกับการเรียนการสอน

คู่มือ : การจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)