^กลับไปด้านบน

สาร สสว.

Uncategorised

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสานเทศนักศึกษา

- เข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา -

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

---- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ----

Q&A

Q: ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิต
A: ภาคการศึกษาปกติที่ 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

Q: ระยะวันเวลาการลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษามีกำหนดกี่วัน
A: ภาคการศึกษาปกติที่ 1 และ 2 มีกำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน มีกำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือตามปฏิทินวิชาการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลการให้บริการของสำนัก

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สาร สสว.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook