^กลับไปด้านบน

สาร สสว.

Uncategorised

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

---- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ----

ข้อมูลการให้บริการของสำนัก

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สาร สสว.

Q&A

Q: ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิต
A: ภาคการศึกษาปกติที่ 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

Q: ระยะวันเวลาการลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษามีกำหนดกี่วัน
A: ภาคการศึกษาปกติที่ 1 และ 2 มีกำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน มีกำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือตามปฏิทินวิชาการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook