^กลับไปด้านบน

สาร สสว.

จำนวน

03-จำนวนนักศึกษาที่สมัครและรายงานตัวภาคปกติ

ปีการศึกษา 2562

 

 

02-จำนวนรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ย้อนหลัง 3 ปี (แยกตามจังหวัด/สถานศึกษา)

01-จำนวนนักศีกษาภาคปกติ

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook