^กลับไปด้านบน

สาร สสว.

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

คู่มือเกี่ยวกับการเรียนการสอน

คู่มือ : การจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (COVID-19)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด

ปฏิทินงานวิชาการ

 ปีการศึกษา 2562

 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook