ข้อมูลเกี่ยวกับสำนัก

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 2. ออก กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 3. สนับสนุนงานของสภาวิชาการ
 4. กำกับ ติดตาม สนับสนุนและส่งเสริมงานวิซาการทุกคณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 5. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
 6. ดูแลงานการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระบบปกติ หลักสูตรระยะสั้น และระบบธนาคารหน่วยกิต ( Credit Bank ) เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
 7. ดูแลระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบเชิงรุก
 8. บริหารโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 9. เสนอข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
 10. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติ

ประวัติสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ให้การบริการงานวิชาการกับนักศึกษา อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน ดังนี้

พ.ศ. 2497 แผนกทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2513 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อจากแผนกทะเบียนและวัดผล เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2527 สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากฝ่ายทะเบียนและวัดผล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2538 สำนักส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
พ.ศ. 2541 สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 6 ฝ่าย คือ 
 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 4. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 5. ฝ่ายหอสมุด
 6. ฝ่ายเอกสารตำรา
พ.ศ. 2542 สำนักส่งเสริมวิชาการาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่บริหารงานสำนัก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
 
พ.ศ. 2549 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งสำนักงานผู้อำนวยการมีการแบ่งเป็นหน่วยงานเป็นกลุ่ม 4 กลุ่มงาน คือ
 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานทะเบียนและวัดผล
 3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 4. งานบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการมีการแบ่งหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
 1. 1.งานบริหารงานทั่วไป
 2. 2.งานทะเบียนและวัดผล
 3. 3.งานหลักสูตรและแผนการเรียน

พ.ศ. 2555 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานทะเบียนและวัดผล
 3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างบริหารงานของหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
 1.  งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานบริการการศึกษา
 3. งานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2534 - 2538 อาจารย์วิสูตร รอดเชื้อ  
ปี พ.ศ. 2538 - 2542 อาจารย์มานพ อภิญญา  
ปี พ.ศ. 2542 - 2546 อาจารย์นิยม ทองอุดม 
ปี พ.ศ. 2546 - 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา เหล่าสมบูรณ์  
ปี พ.ศ. 2548 - 7 เม.ย. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา รัตนวิไล  
8 เม.ย. 2556 - 7 เม.ย. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
8 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
 

อัตลักษณ์

"กำกับงานวิชาการ บริการด้วยใจ เน้นใช้เทคโนโลยี"

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

กำกับมาตรฐานทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตพันธุ์บึง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2570 เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการและงานทะเบียนให้ได้มาตรฐาน บริหารข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ (MIssion)

 1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

การบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

 

กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

งานวิชาการ

 1. งานแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 2. งานตารางสอน และตารางสอบ
 3. งานพิจารณาการเปิดหมู่เรียน/เรียนข้ามศูนย์/เรียนร่วม
 4. งานประสานงานการใช้ห้องเรียนและห้องสอบ
 5. งานเทียบโอนรายวิชา (ภาคพิเศษ)
 6. งานประสานงานการรรับรองหลักสูตร
 7. งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
 8. งานภาระงานสอนไม่ถึง 15 คาบ
 9. งานการพิจารณาจ้างอาจารย์ผู้สอน
 10. งานบริการนักศึกษา
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการการศึกษา

 1. งานรับสมัครและบริการนักศึกษา
 2. งานจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา
 3. งานรับรายงานตัวนักศึกษา
 4. งานทะเบียนประวัตินักศึกษาและตรวจสอบวุฒิ
 5. งานลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชา
 6. งานติดตามและประมวลผลการเรียน
 7. งานบันทึกผลการเรียนและเทียบโอนรายวิชา
 8. งานรายงานผลการสำเร็จการศึกษา
 9. งานบริการคำร้องและหนังสือรับรอง
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารงานทั่วไป

 1. งานสารบัญ ธุรการ
 2. งานนโยบายและแผน
 3. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
 4. งานการเงิน
 5. งานบุคลากร
 6. งานเลขานุการและการประชุม
 7. งานประกันคุณภาพการศึกษา/การปฏิบัติงานตามคำรับรอง ก.พ.ร.
 8. งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. งานเทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ)
 2. งานบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 3. งานทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
 4. งานบริการนักศึกษา
 5. งานค่าสอนเกินภาระงาน
 6. งานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธสาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน