^กลับไปด้านบน

บุคลากร

p01

อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
(งานบริหารทั่วไป)

p02

อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง
รองผู้อำนวยการ
(งานบริการการศึกษาและวิชาการ)

p13

อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
รองผู้อำนวยการ
(งานหลักสูตรและแผนการเรียน)

p14

อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
(งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

 

p05

นางสาวธาราพร ไชยศรี
นายทะเบียน/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 p06

นางสุพัตรา หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

p09

นางวาสนา อนันโท
นักวิชาการศึกษา

p08

นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา
นักวิชาการศึกษา

p10

นางสาวนันทิกานต์ จักจั่น
นักวิชาการศึกษา

p16

นางฐิติกานต์ จิตรักมั่น

p11

นางสาวสิริพร นันยา
นักวิชาการศึกษา

p12

นางสาวอิงพร สุขชัยศรี
นักวิชาการศึกษา

p17

นางสาวปิยธาริน กันกลับ

  

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150