บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Sakchai Chaohongsa

p01

อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
(งานบริหารงานทั่วไป)

p02

อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง
รองผู้อำนวยการ
(งานทะเบียนและวัดผล)

p13

อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
รองผู้อำนวยการ
(งานหลักสูตรและแผนการเรียน)

p14

อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
(งานหลักสูตรและแผนการเรียน)

 

p05

นางสาวธาราพร ไชยศรี
นายทะเบียน/หัวหน้าสำนักงาน

 

งานบริหารงานทั่วไป

 

งานทะเบียนและวัดผล

 

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

 

 p06

นางสุพัตรา หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

p09

นางวาสนา อนันโท
นักวิชาการศึกษา

p08

นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

p10

นางสาวนันทิกานต์ จักจั่น
นักวิชาการศึกษา

p11

นางสาวสิริพร นันยา
นักวิชาการศึกษา

p12

นางสาวอิงพร สุขชัยศรี
นักวิชาการศึกษา

  

 

ฮิต: 4029