บุคลากร

p01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์มือถือ 081-7050994

 

 

อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
(งานบริหารทั่วไป)
เบอร์มือถือ 062-2262554

p02

อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง
รองผู้อำนวยการ
(งานบริการการศึกษาและวิชาการ)
เบอร์มือถือ 089-8912396

p13

อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
รองผู้อำนวยการ
(งานหลักสูตรและแผนการเรียน)
เบอร์มือถือ 089-1573468

p14

อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
(งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
เบอร์มือถือ 083-3317261

 

p05

นางสาวธาราพร ไชยศรี
นายทะเบียน/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 p06

นางสุพัตรา หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

p09

นางวาสนา อนันโท
นักวิชาการศึกษา

p08

นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา
นักวิชาการศึกษา

p10

นางสาวนันทิกานต์ จักจั่น
นักวิชาการศึกษา

p16

นางฐิติกานต์ จิตรักมั่น

p11

นางสาวสิริพร นันยา
นักวิชาการศึกษา

p12

นางสาวอิงพร สุขชัยศรี
นักวิชาการศึกษา

p17

นางสาวปิยธาริน กันกลับ