^กลับไปด้านบน

เอกสารการส่งผลการเรียน(เกรด)

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558

รายละเอียด

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

  • รายละเอียดทั้งหลักสูตร ( pdf / word )
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150