รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน/2565
แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน/2565
แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ในภาคฤดูร้อน/2565 ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2566
รับสมัครภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2566 รอบที่ 3
รับสมัครภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2566 รอบที่ 3
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
No-Gift-Policy
No-Gift-Policy
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญแ...
กำหนดการนักศึกษาภาคปกติ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเปิดภาคเรียน)
กำหนดการนักศึกษาภาคปกติ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเปิดภาคเรียน)
กำหนดการนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเร...

กิจกรรมเกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษา

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

บุคคลทั่วไป