รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ปริญญาตรี ปี 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ปริญญาตรี ปี 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...
แจ้งจบภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566
แจ้งจบภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566
แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 2 - 30 กันยายน 2566
รับสมัคร ภาคปกติ ป.ตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
รับสมัคร ภาคปกติ ป.ตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากผลกระทบ COVID-19 ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2
ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากผลกระทบ COVID-19 ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2
การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการ...
แบบฟอร์ม OBE 3-6
แบบฟอร์ม OBE 3-6
แบบฟอร์ม OBE 3-6 ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นต้นไป (เฉพาะรายวิชาในหลักสู๖ร ปรับปรุง พ.ศ....
No-Gift-Policy
No-Gift-Policy
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญแ...

กิจกรรมเกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษา

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

บุคคลทั่วไป