ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2566 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการจากคณาจารย์ ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป