วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดซ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/ 2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผศ.ยุพยงค์ วิงวร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ, นางสาวสุพัตรา ขจีจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระพิจารณาการอนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตสู่ระบบจำนวน 30 หลักสูตร ธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12 หลักสูตร ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย