การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรีชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยท่าน ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วม ขอบพระคุณคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สสว. จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.บรรดล  สุขปิติ 2.ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์ และ 3.ท่าน ส.ส. ยศวัฒน์  มาไพศาลสิน