โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome-Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ จัดโดย #สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นวิทยากร สสว. ขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมจำนวน144 คนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆหลักสูตรจะได้แนวทางในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อบัณฑิตพันธุ์บึงของพวกเรา