วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำโดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผศ.ยุพยงค์ วิงวร และ อ.ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ , นางสาวธัญชนก พูลสวัสด์ และ นางสาวอรปรียา ถังเงิน นักวิชาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยมี ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีโครงการของคณะครุศาสตร์ที่มี MOU 2.จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างขอบเขตเอกสารสัญญา (TOR) การพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบธนาคารหน่วยกิต 3.พิจารณาแนวปฏิบัติทำหลักสูตรระยะสั้นที่จะเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต และ วาระอื่นๆ