สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป (GE) ประจำปีการศึกษา 2566