วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในการประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระพิจารณาแผนการดำเนินงานการรับสมัครและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2568 และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ในปีการศึกษา 2567 นี้