วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผศ.ยุพยงค์ วิงวร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางสาวธัญชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ออกประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ทางสื่อวิทยุคลื่น FM102 Mhz : MCRU Radio หัวข้อ "สสว.สัญจร" เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย