วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้อธิการบดีฯ ได้มอบรางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566 อีกด้วย โดยมีตัวแทนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ยุพยงค์ วิงวร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการและรับมอบรางวัลดังกล่าว